Privacy policy

Uw gegevens (voornaam, e-mailadres) laat u achter zodat u van nieuwe berichten direct op de hoogte komt. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor een onregelmatige nieuwsbrief. Verder dan die 2 toepassingen worden uw gegevens NIET gebruikt.

Verstrekking van uw gegevens aan derden: De gegevens, die u invoert, worden NIET aan derden verstrekt.

Bewaartermijn: Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u gekregen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact opnemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen: Als u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met op! Zie de pagina Contact op de website.